ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уважаеми Гости, Приятели и Партньори,
В качеството си на Администратор на лични данни Craft Studio оповестява своята Политика по защита на личните данни:

I. Нашите принципи

Ангажимент на ръководството и всички служители на сдружението е да прилагат принципите, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на защитата на личните данни, които се обработват:

 • Данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно от квалифицирани специалисти, стриктно спазващи утвърдените процедури за тяхната защита;
 • Ограничаване на целите – коректни взаимоотношения, изградени на основата на взаимен интерес и сигурност и в съответствие с приложимото законодателство, максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти и партньори, предоставяне на информация за нови образователни и възпитателни услуги;
 • Свеждане на данните до минимум – лични данни за физическа идентичност;
 • Точност – при заявена от Вас необходимост от промяна/заличаване на предоставените ни за обработка лични данни, ние своевременно ги актуализираме/ заличаваме;
 • Ограничение на съхранението – срокът на съхранение не надхвърля този, който е необходим с оглед на целите, за които се обработват или нормативно определения такъв;
 • Цялостност и поверителност – изградили сме система от подходящи технически и организационни мерки за защита на предоставените ни лични данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване;
 • Документиране и отчетност – създадохме среда на вътрешна убеденост и мотивация за съблюдаване на правилата и мерките за защита на личните данни, документиране на предприетите от нас действия като елемент от цялостната система за гарантиране на сигурността на данните.

 

II. Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • Ви предоставяме услугите, които сте заявили;
 • За да изпълним свои законово регламентирани задължения;
 • Ви предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили,
 • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания,
 • Ви предоставяме оферти, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност;
 • Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на услугите ни,
 • Ви информираме за промени в политиката за поверителност или услугите ни.

 

III. Срок на съхранение на Вашите данни

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

 

IV. Кой има достъп до Вашата информация

Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

 

V. Къде обработваме Вашите данни

Всички лични данни, които обработваме се обработват в България,

 

VI. В кои случаи ще се свързваме с Вас и как да се „отпишете“?

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на дейността ни;

Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail,телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

VII. Как можете да получите достъп и да поискате коригиране или заличаване на Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация,
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2.  описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „П. Юруков“ №3. Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.
Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

 

VIII. Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

 • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на адрес  гр. Карлово, п.к. 4300, ул. „П. Юруков“ №3. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg

 

IX. Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана към 04 април 2023 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 

X.COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ.

X.I. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да направим посещенията ви на страницата на Craft Studio възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“.

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Написаното по-долу има за цел да Ви даде  необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме на интернет страницата си. Обръщаме внимание на факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

 

X.II. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Craft Studio не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

X.III. Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc (“Google”). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. 
Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

X.IV. Google AdWords

Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на www.craftstudio.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“. Craft Studio не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords.

Не може да копирате съдържание от сайта!

Всички материали са обекти на авторко право! Craft Studio®

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да работи оптимално за Вас. Политика за поверителност.